Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Uprzejmie informujemy, że firma Fram Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Boczna 12, 64-000 Kościan (zwana dalej Fram) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Fram Sp. z o. o. Spółka Komandytowa  z siedzibą w ul. Boczna 12, 64-000 Kościan, NIP 6981835226; Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Boczna 12, 64-000 Kościan lub email: kontakt@fram.pro.
 • 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań realizowanych przez Administratora w celu zawarcia umowy.
 • 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu podmiotom gospodarczym współpracy z zakresu świadczenia usług serwisu technicznego lub zlecania usług serwisu technicznego i zawierania w tym celu umów.
 • 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu umożliwienia podjęcia współpracy zmierzającej do zawarcia umowy współpracy między podmiotami.
 • 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 10 poniżej.
 • 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Fram.
 • 7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich.
 • 8. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 3 powyżej.
 • 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Z powyższych praw można skorzystać poprzez dane kontaktowe wyszczególnione w pkt. 1.
 • 10. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) lub z udostępnionych przez Pana/Panią informacji na stronach internetowych np. w formie ogłoszeń świadczenia usług.
 • 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.