Specjalistyczne projektowanie

w branży instalacji sanitarnych i mechanicznych

Skojarzona gospodarka energetyczna

innowacyjność, nowoczesność, profesjonalizm

Od koncepcji
poprzez projekt
do wdrożenia

Oferujemy kompleksową obsługę.

O firmie

F

irma FRAM Sp. z o.o. spółka komandytowa powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku w zakresie specjalistycznego projektowania i nadzoru inwestycji w branży instalacji sanitarnych i mechanicznych.

Specjalizujemy się w nowoczesnych technologicznie instalacjach wykorzystujących technikę kondensacji, pompy ciepła, kogenerację, kolektory słoneczne, skojarzoną produkcję ciepła i chłodu.

Właścicielami firmy i jednocześnie głównymi projektantami są Ireneusz Kordusiak i Jakub Banaszak, absolwenci Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Projektanci posiadają uprawnienia projektowe nr WKP/0137/POOS/04 oraz WKP/0132/POOS/04
Członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa nr WKP/IS/0504/05 oraz WKP/IS/0505/05.
Wymagane ubezpieczenie oc inżyniera.
Dodatkowe rozszerzone ubezpieczenie oc inżyniera.
Ubezpieczenie oc dla osób wykonujących świadectwa energetyczne.

Aktualnie zespół projektowy składa się z magistrów inżynierów Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Nieustannie szkolimy się i podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe, aby jak najlepiej rozwiązywać powierzone nam zadania.

Nasza pracownia komputerowa wyposażona jest w nowoczesne oprogramowanie AutoCAD oraz urządzenia do druku i edycji dokumentacji we własnym zakresie.

Odbiorcami naszych usług są zarówno biura architektoniczne, firmy wykonawcze, prywatni inwestorzy jak i zakłady przemysłowe.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług!

Współpracujemy z

PODEJMUJEMY WYZWANIA NIEZALEŻNIE OD SKALI
I POZIOMU TRUDNOŚCI PROJEKTU

Co robimy?

Oferujemy wykonanie opracowań z zakresu instalacji mechanicznych:

instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Dowiedz się więcej
 • projekty odprowadzenia ścieków bytowych z obiektów poprzez układy podposadzkowe,
 • projekty instalacji i sieci kanalizacyjnych zewnętrznych wraz z uzbrojeniem w studnie, oczyszczalnie ścieków,
 • projekty przepompowni ścieków, projekty układu separacji tłuszczów na instalacjach,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej.

instalacje wodne przeciwpożarowe

Dowiedz się więcej
 • bilanse wody dla celów pożarowych obiektów,
 • projekty sieci wodociągowych dla potrzeb zewnętrznego gaszenia obiektów uzbrojone w hydranty pożarowe oraz stanowiska do podłączenia wozów bojowych straży pożarnej,
 • projekty wewnętrznych instalacji przeciwpożarowych hydrantowych,
 • projekty wewnętrznych instalacji przeciwpożarowych tryskaczowych wraz z pompowniami i zbiornikami tryskaczowymi,
 • wykonywane w standardach polskiej normy oraz VdS CEA.

instalacje grzewcze

Dowiedz się więcej
 • bilanse zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń i budynków. wybór optymalnego systemu ogrzewania dla obiektu,
 • określenie rocznego zużycia energii,
 • określenie kosztów eksploatacyjnych dla wybranego źródła energii, paliwa,
 • projekty instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami konwektorowymi oraz kanałami grzewczymi,
 • projekty wodnych niskoparametrowych instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego zarówno dla domów mieszkalnych jak i hal przemysłowych,
 • projekty instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,
 • projekty wodnych instalacji promiennikowych dla obiektów przemysłowych,
 • projekty instalacji ogrzewania powietrznego z wykorzystaniem aparatów grzewczych, nagrzewnic powietrza i central wentylacyjnych.

instalacje chłodzenia i klimatyzacji

Dowiedz się więcej
 • bilanse zapotrzebowania chłodu dla budynków. wybór optymalnego systemu chłodzenia, dobór urządzeń dla potrzeb systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • projekty instalacji chłodzenia opartych na wodzie lodowej , freonie i amoniaku,
 • instalacje klimakonwektorowe pracujące na wodzie lodowej o niskich parametrach (chłodzenie na mokro),
 • instalacje belek chłodzących pracujące na wodzie lodowej o podniesionych parametrach zapobiegających skraplaniu (chłodzenie na sucho),
 • instalacje chłodzenia płaszczyznowego odbierające jawne zyski ciepła za pomieszczenia,
 • dobór środków przeciw zamarzaniu czynnika,
 • projekty instalacji freonowych jednostkowych typu plit, poprzez instalacje dla kilku pomieszczeń typu multisplit, do większych,
 • instalacji freonowych w systemach VRV obejmujących zasięgiem całe budynki,
 • instalacje chłodzenia z wykorzystaniem wodnych pomp ciepła ze szczególnym zastosowaniem w centrach handlowych.

zintegrowane systemy grzewczo – chłodzące dla budynków

Dowiedz się więcej
 • projekty integrowanych systemów grzewczo-chodzących gdzie dla obu potrzeb wykorzystywane są te same instalacje i urządzenia pracujące sezonowo na innych parametrach, co zdecydowanie obniża koszty inwestycji,
 • projekty zintegrowanych systemów grzewczo-chłodzących z możliwością jednoczesnego produkowania ciepła i chłodu co przynosi bardzo duże oszczędności eksploatacyjne pracy systemów,
 • projekty układów wytwarzania chłodu z układami tzw odzysku ciepła dla zagospodarowania zapotrzebowania na energię np. do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

instalacje wentylacji mechanicznej

Dowiedz się więcej
 • projekty układów wentylacji mechanicznej z centralami wentylacyjnymi i rooftopami z wykorzystaniem odzysków ciepła poprzez wymienniki obrotowe, krzyżowe lub rurkowe,
 • projekty maszynowni wentylacyjnych oraz instalacji wentylacyjnych dostosowanych do funkcji budynku i przeznaczenia wentylacji – wentylacja dla potrzeb bytowych i sanitarnych, wentylacja komfortu, odciągi miejscowe przy emitorach zanieczyszczeń.

instalacje sprężonego powietrza

Dowiedz się więcej
 • projekty instalacji sprężonego powietrza z układami sprężania, osuszania i filtracji powietrza,
 • bilanse ilości powietrza dla potrzeb technologicznych.

instalacje gazowe

Dowiedz się więcej
 • projekty sieci i instalacji wewnętrznych gazowych dla potrzeb zasilania odbiorników gazu takich jak kotłownie, kuchnie, urządzenia technologiczne,
 • punkty redukcji gazu, układy opomiarowania gazu.

zagospodarowanie ciepła odpadowego

Dowiedz się więcej
 • projekty układów odzysku ciepła ze ścieków i popłuczyn, wykorzystanie ciepła wyrzucanych gazów, wykorzystanie energii pochodzącej z układów chodzenia maszyn, odbiór ciepła z dochłodzenia par czynnika w układach sprężarkowo-skraplających

zintegrowane systemy produkcji energii elektrycznej i ciepła lub chłodu

Dowiedz się więcej
 • projekty systemów wytwarzających prąd elektryczny przy jednoczesnej produkcji ciepła – kogeneracja oraz trigeneracja przy dodatkowej produkcji chłodu,
 • analizy ekonomiczne rozwiązań, określenie czasu zwrotu inwestycji i uzyskanych oszczędności.

instalacje kanalizacji deszczowej

Dowiedz się więcej
 • projekty odwodnienia dachów w technologii tradycyjnej oraz podciśnieniowej wraz z podgrzewanymi wpustami,
 • projekty odprowadzenia wód deszczowych z terenu całej inwestycji poprzez sieci kanalizacyjne deszczowe uzbrojone w studnie oraz wpusty drogowe,
 • projekty układów oczyszczania ścieków z dróg i parkingów – układy separacji ropopochodnych, osadniki piasku,
 • bilanse oraz analizy sposobów zagospodarowania wód deszczowych w zależności od lokalnych warunków technicznych,
 • układy retencji, pompownie, regulatory przepływu, zbiorniki rozsączające i odparowujące ścieków deszczowych.

instalacje wodociągowe

Dowiedz się więcej
 • projekty przyłączy wodociągowych dla obiektów, bilanse zapotrzebowania na wodę, układy pomiaru zużycia wody,
 • projekty wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji dla potrzeb węzłów sanitarnych oraz technologii,
 • projekty układów podgrzewu ciepłej wody użytkowej w oparciu zarówno o tradycyjne podgrzewacze zasilane z kotłowni lub węzłów cieplnych jak i pobierające energię ze źródeł odnawialnych takich jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne,
 • projekty stacji uzdatniania wody dla każdego poziomu pożądanej jakości wody.

technologie źródła ciepła

Dowiedz się więcej
 • projekty węzłów cieplnych zasilanych ciepłem sieciowym dostarczanym przez lokalne zakłady ciepłownicze w zależności od warunków technicznych,
 • projekty kotłowni opalanych wszystkimi rodzajami paliwa – gazowe, olejowe, węglowe, opalane drewnem. kotłownie z kotłami kondensacyjnymi,
 • projekty kotłowni w zależności od podgrzewanego medium – wodne nisko i wysokoparametrowe, parowe, na olej termiczny,
 • projekty magazynów i stacji zbiornikowych oleju opałowego dla projektowanych kotłowni,
 • projekty central grzewczych zintegrowanych z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii. kotłownie, gdzie kotły współpracują z pompami ciepła, kolektorami słonecznymi są często alternatywą dla znalezienia równowagi między kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.

instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii

Dowiedz się więcej
 • projekty instalacji grzewczych i chłodzących wykorzystujących energię gruntu, wody, powietrza oraz słońca,
 • projekty pomp ciepła z dolnym źródłem w postaci odwiertu pionowego lub wężownicy poziomej,
 • wspomaganie układów kotłowni powietrznymi pompami ciepła dla celów ograniczenia zużycia energii pierwotnej i kosztów eksploatacji,
 • wykorzystywanie chłodu zmagazynowanego w gruncie w okresie letnim do zasilania pomp ciepła chłodzących w trybie aktywnym i pasywnym,
 • projekty układów powietrznych gruntowych wymienników ciepła dla zmniejszenia nakładów energetycznych dla chłodzenia i ogrzewania powietrza wentylacyjnego,
 • projekty baterii kolektorów słonecznych dla potrzeb podgrzewu ciepłej wody użytkowej,
 • projekty instalacji grzewczych i chłodzących z wykorzystaniem gazowych absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych ze źródeł ciepła odpadowego.

technologie źródła chłodu

Dowiedz się więcej
 • projekty maszynowni chłodniczych wyposażonych w chillery sprężarkowe freonowe lub amoniakalne,
 • technologie maszynowni zarówno w oparciu o układy zintegrowane jak i układy z rozdzielonymi skraplaczami i chillerami chłodzonymi cieczą,
 • projekty wież chłodniczych zamkniętych i natryskowo-wyparnych oraz układów wymiennikowych wody lodowej i wody technologicznej,
 • projekty stacji przygotowania wody procesowej dla potrzeb chłodnictwa.

instalacje parowe

Dowiedz się więcej
 • projekty kotłowni parowych dla potrzeb technologii oraz ogrzewania,
 • projekty instalacji parowych oraz instalacji zwrotu kondensatu,
 • projekty węzłów parowo – wodnych,
 • projekty stacji redukcji pary,
 • projekty układów przygotowania kondensatu i odgazowania termicznego,
 • projekty instalacji uzdatniania wody do uzyskania permeatu.

instalacje wody chłodzącej i chłodzenia maszyn

Dowiedz się więcej
 • projekty układów chłodzenia procesów produkcyjnych wraz z infrastrukturą, maszynowniami i wieżami chłodniczymi,
 • dobory optymalnych układów chłodzenia.

Przygotowujemy dokumentacje dla wszystkich etapów procesu budowlanego:

 • doradztwo techniczne,
 • wielowariantowe koncepcje rozwiązań projektowych,
 • koncepcje modernizacji dla układów istniejących,
 • inwentaryzacje,
 • audyty,
 • bilanse zapotrzebowania na media,
 • projekty dla celów uzyskania pozwolenia na budowę,
 • opracowania kosztorysowe,
 • projekty przetargowe,
 • karty środowiskowe,
 • projekty wykonawcze,
 • certyfikaty energetyczne,
 • opracowania powykonawcze,
 • koordynacje międzybranżowe,
 • zarządzanie projektami.

Nasze realizacje

2017
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Hala nr 1 – Odlewnia w Poznaniu
Stadium: PW
Opis instalacji: 
Przełożenie rurociągów technologicznych wraz z podkonstrukcją wsporczą.

Zakład produkcyjny z budynkiem socjalno - biurowym w Brzeźnie
Obiekt: Zakład produkcyjny z budynkiem socjalno – biurowym w Brzeźnie
Stadium: PW
Opis instalacji: Charakterystyka energetyczna budynku, instalacja wodociągowa, p.poż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewcza, wentylacyjna.
Żywiec Zdrój S.A. - Fabryka Mirosławiec
Obiekt: Laboratorium mikrobiologiczne i fizykochemiczne w Mirosławcu
Stadium: PW
Opis instalacji: Wentylacja mechaniczna.
Excide Technologies S.A.
Obiekt: Hala montażu Z4 przy ul. Gdyńskiej w Poznaniu
Stadium: PW
Opis instalacji: Modernizacja instalacji chłodzenia maszyn.
Koleje Sochaczew
Obiekt: Rozbudowa sekcji napraw i eksploatacji taboru w Sochaczewie
Stadium: I, PK
Opis instalacji: Inwentaryzacja istniejącego obiektu, koncepcja instalacji sanitarnych.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład nr 2 we Wrześni – kontener magazynowy
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacja tryskaczowa p.poż.

 

Gonvarri Polska Sp. z o.o.
Obiekt: Hala magazynowa we Wrześni
Stadium: PBW
Opis instalacji: Charakterystyka energetyczna obiektu. Instalacje sanitarne zewnętrzne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Instalacja wod- kan w kotłowni, podciśnieniowa odwodnienia dachu, grzewcza, gazowa, olejowa, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

 

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Hala nr 2, Zakład nr 3 VWP
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja napowietrzania.

 

Gealan Polska Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład produkcyjny w Rzgowie
Stadium: PK
Opis instalacji: Koncepcja optymalizacji układu wytwarzania chłodu.

 

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Hala nr 1, Z1 VWP – archiwum i warsztat
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja sprężonego powietrza.

 

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Hala nr 1, Z3 VWP
Stadium: PB
Opis instalacji: Przebudowa instalacji wod-kan, c.o. i wentylacyjnej.

 

KDC Pomorzanka Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład Produkcji Czekolady
Stadium: AEE
Opis instalacji: Audyt efektywności energetycznej

 

ZWC Millano Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład Produkcji Czekolady
Stadium: AEE
Opis instalacji: Audyt efektywności energetycznej

 

Pompax Sp. z o.o.
Obiekt: Stanowisko testowania pomp.
Stadium: PW
Opis instalacji: Stacja testowania pomp.

 

Gonvarri Polska Sp. z o.o.
Obiekt: Rozbudowa hali magazynowej we Wrześni
Stadium: PB
Opis instalacji: Charakterystyka energetyczna obiektu. Instalacje sanitarne zewnętrzne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa. Instalacja wod- kan, ogrzewania, wentylacji, gazu i sprężonego powietrza.
Yabimo Sp. z o.o. Services Sp. k.
Obiekt: Remiza Yabimo Sp. z o.o. Services Sp. k.
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, grzewcza, ogrzewania podłogowego, wentylacyjna.

 

Lokal mieszkalny
Obiekt: Lokal mieszkalny przy ul. Kościelnej w Poznaniu
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja grzewcza.
Dworek w Pruszewcu
Obiekt: Budynek mieszkalny w Pruszewcu
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje: kanalizacyjna, wodociągowa, ogrzewania podłogowego, grzewcza, wentylacyjna.
Budynek mieszkalny w Napachanie
Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny w Napachanie
Stadium: PB
Opis instalacji: Charakterystyka energetyczna budynku, instalacje: kanalizacyjna, wodociągowa, grzewcza, gazowa, klimatyzacji.
Budynek mieszkalny dwulokalowy w Lasku
Obiekt: Budynek mieszkalny dwulokalowy w Lasku
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacja gazowa.
Budynek jednorodzinny w Rosnówku
Obiekt: Budynek jednorodzinny
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja klimatyzacji.
Schronisko dla osób bezdomnych w Nochowie
Obiekt: Budynek zamieszkania zbiorowego w Nochowie
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacja kanalizacyjna, wodociągowa, hydrantów p.poż., grzewcza i gazowa.

 

Budynek handlowo - usługowy Intermarche w Gostyniu
Obiekt: Budynek handlowo – usługowy
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Przyłącza wod-kan. Charakterystyka energetyczna obiektu, instalacje wody użytkowej i p.poż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.
Budynek handlowo - usługowy Dino w Grodzisku Wielkopolskim
Obiekt: Budynek handlowo – usługowy
Stadium: PB
Opis instalacji: Przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.Instalacje: wod – kan, grzewcza, wentylacyjna, p.poż.
ZWC Millano Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład Produkcji Czekolady
Stadium: PW
Opis instalacji: Rozbudowa instalacji chłodniczej dla magazynu tłuszczu.
Zespół hal namiotowych w Obornikach
Obiekt: Zespół hal namiotowych do magazynowania opakowań szklanych
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacja hydrantowa.
KDC Pomorzanka Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład Produkcji Czekolady
Stadium: PW
Opis instalacji: Rozbudowa instalacji chłodniczej.
Zespół budynków mieszalnych dwulokalowych przy ul. Pigwowej i Azaliowej w Złotnikach
Obiekt: Zespół budynków mieszalnych dwulokalowych przy ul. Pigwowej i Azaliowej w Złotnikach
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacja kanalizacyjna, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, centralnego ogrzewania oraz gazowa.

 

Przebudowa sal szpitalnych na izolatkę
Obiekt: Izolatka
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Obiekt lekkoatletyczny w Mogilnie
Obiekt: Rozbudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacja kanalizacji deszczowej.
Zespół budynków wielorodzinnych w Więckowicach
Obiekt: Zespół budynków wielorodzinnych w Więckowicach
Stadium: PK, PB
Opis instalacji: Projekt instalacji gazowej.
Zespół budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym w Gliwicach
Obiekt: Zespół budynków wielorodzinnych w Gliwicach
Stadium: PW
Opis instalacji: Projekt instalacji wentylacyjnej.

 

Budynek socjalno - biurowy w Obornikach
Obiekt: Budynek socjalno – biurowy w Obornikach
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacja kanalizacyjna, wodociągowa i grzewczo – chłodząca.

 

Budynek hotelowy w Malborku
Obiekt: Przebudowa i adaptacja budynku hotelowego
Stadium: PBZ
Opis instalacji: Węzeł ciepła, maszynownia wody lodowej.
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Obiekt: Przebudowa kuchni w Szpitalu Wojewódzkim
Stadium: PK, PB, PW
Opis instalacji: Instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej i technologicznej, gazu ziemnego. Instalacje wewnętrzne: kanalizacji sanitarnej i technologicznej (tłuszczowa i skrobi), odprowadzania skroplin, wody użytkowej i p.poż., gazu ziemnego, centralnego ogrzewania, chłodu i wentylacji mechanicznej.
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Śremie
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Śremie
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacja ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja grzewcza.
Klasztor w Bąblinie
Obiekt: Dom Zakonny w Bąblinie
Stadium: PB
Opis instalacji: Podziemna pompownia pożarowa w Bąblinie, pompownia wodociągowa w Słonawach.
Budynek handlowy Decathlon w Zielonej Górze
Obiekt: Przebudowa obiektu handlowego z towarzyszącą instrafstrukturą
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacja wodociągowa, p.poż., kanalizacyjna i wentylacyjna.

 

Przedszkole Publiczne w Ryczywole
Obiekt: Przedszkole Publiczne
Stadium: PW
Opis instalacji: Wentylacja mechaniczna sal przedszkolnych.
Budynek handlowo - usługowy Intermarche w Pruszkowie
Obiekt: Budynek handlowo – usługowy
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Przyłącza wod-kan. Charakterystyka energetyczna obiektu, instalacje wody użytkowej i p.poż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.
2016
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład nr 1 VWP Remont budynku nr 10
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje wod-kan, grzewczo – chłodzące, wentylacyjna.
Zakład produkcyjny BRENDERUP Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład produkcyjny.
Stadium: PBW
Opis instalacji: Instalacja gazowa propan – butan, rezerwowe zasilanie kotłowni 310kW, instalacja grzewcza hali magazynowej.
Wrigley Poland Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład produkcyjny Wrigley Poland Sp. z o.o.
Stadium: PK
Opis instalacji: Maszynownia wody lodowej.
Plexitech Sp. j.
Obiekt: Drukarnia w Komornikach
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacja ciepła technologicznego.
Koleje Sochaczew
Obiekt: Rozbudowa sekcji napraw i eksploatacji taboru w Sochaczewie
Stadium: I, PK
Opis instalacji: Inwentaryzacja istniejącego obiektu, koncepcja instalacji sanitarnych.
Myjnia taboru kolejowego S-Bahn Berlin Friedrichsfelde
Obiekt: Myjnia taboru kolejowego S-Bahn Berlin Friedrichsfelde
Stadium: PW, N
Opis: Projekt oraz nadzór nad wykonaniem instalacji sanitarnych oraz technologicznych

 

Stadnina koni SALIO
Obiekt: Budynek inwentarski – stajnie, ujeżdżalnie wraz z pomieszczeniami usługowymi, gospodarczymi i socjalnymi z częścią mieszkalną.
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wod-kan, grzewcza, wentylacyjna, klimatyzacyjna. Maszynownia z pompami ciepła z pionowymi odwiertami jako dolne źródło ciepła.

 

Dom jednorodzinny i gospodarczy w Bierzglinku
Obiekt: Dom jednorodzinny
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne zewnętrzne. Instalacje sanitarne wewnętrzne: kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, grzejnikowa, ogrzewania podłogowego, ciepła technologicznego, wentylacyjna, klimatyzacji.
Rezydencja w Kiekrzu
Obiekt: Rezydencja w Kiekrzu
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: kanalizacyjna, wodociągowa, ogrzewania podłogowego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Rezydencja w Cerekwicy
Obiekt: Rezydencja w Cerekwicy
Stadium: PB
Opis instalacji: Charakterystyka energetyczna budynku. Instalacje sanitarne: wod-kan, grzewcza i wentylacyjna.
Zespół Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych przy ul. Słodowej w Krotoszynie
Obiekt: Zespół Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych przy ul. Słodowej w Krotoszynie
Stadium: PB
Opis instalacji: Wewnętrzna instalacja gazowa.

 

Stacja serwisowa ze stanowiskiem kontroli pojazdów z zapleczem biurowo-socjalnym.
Obiekt: Stacja serwisowa ze stanowiskiem kontroli pojazdów z zapleczem biurowo-socjalnym.
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje wod-kan, ogrzewania, wentylacji, gazu i sprężonego powietrza.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.
Obiekt: Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek biurowy.
Stadium: PW
Opis instalacji: Charakterystyka energetyczna. Instalacje sanitarne: wod – kan, ogrzewania i wentylacji.
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Środzie Wielkopolskiej
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Środzie Wielkopolskiej.
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, wewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, ogrzewania i gazu.
Rozbudowa Budynków Społecznej Szkoły Piątkowskiej w Poznaniu
Obiekt: Rozbudowa Budynków Społecznej Szkoły Piątkowskiej w Poznaniu
Stadium: PBW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, ogrzewania podłogowego, wentylacyjna, ciepła technologicznego, przebudowa węzła cieplnego.
Biblioteka Miejska w Mogilnie
Obiekt: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Sali sportowej na siedzibę Biblioteki Miejskiej w Mogilnie
Stadium: PB
Opis instalacji: Charakterystyka energetyczna obiektu. Instalacje: wodociągowa, hydrantów p.poż, kanalizacji sanitarnej, grzewcza, wentylacyjna.

 

Budynek handlowo - usługowy z zapleczem magazynowym w Gowarzewie
Obiekt: Budynek handlowo – usługowy z zapleczem magazynowym w Gowarzewie
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje: wod-kan, wewnętrzna gazu, grzewczo – chłodzące i wentylacyjne. Przyłącze gazu.

 

Świetlica Wiejska w miejscowości Lipa
Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Lipa
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: kanalizacji, wodociągowa, grzewczo – chłodzące, wentylacji, ogrzewania.

 

2015
Stacja obsługi samochodów ciężarowych i cystern w Skierniewicach
Obiekt: Stacja obsługi samochodów ciężarowych i cystern wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Stadium: PB
Opis instalacji: Charakterystyka energetyczna. Instalacje zewnętrzne: kanalizacja sanitarna i technologiczna
, deszczowa. Instalacje wewnętrzne: wod – kan, kanalizacja deszczowa, instalacja wentylacyjna.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Tunel chłodzący w hali nr 1 Zakładzie 3 VWP
Stadium: PK, PB, PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wentylacyjna, Instalacje technologiczne: wody chłodzącej i sprężonego powietrza.
Biowatt S.A.
Obiekt: Suszarnia kontenerowa na terenie biogazowni
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: instalacja grzewcza. Instalacje technologiczne: instalacja pofermentu oraz sprężonego powietrza.
Myjnia taboru kolejowego w Tłuszczu
Obiekt: Myjnia taboru kolejowego w Tłuszczu
Opis: Nadzór wykonania instalacji technologicznych związanych z pracą myjni.
Opracowywanie rysunków wykonawczych i warsztatowych na budowę. Kompletowanie dokumentacji.
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Obiekt: Myjnia Całowagonowa w Zakładzie Realizacji Przewozów „PRAGA”
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, sprężonego powietrza
BroMargo Sp. z o.o.
Obiekt: Budynki produkcyjne w Margońskiej Wsi
Stadium: PBW
Opis instalacji: Kotłownia olejowa.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Lakiernia w Zakładzie Volkswagen
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja wody chłodzącej
- wymiana chillerów.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Pomieszczenia biurowe dyrekcji
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wod-kan, wentylacyjna
, grzewcza. Instalacje technologiczne: freonowa.
FAMOT Pleszew S.A.
Obiekt: Hala maszyn pomiarowych
Stadium: PBW
Opis instalacji
: Instalacja wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, rozbudowa instalacji hydrantowej.
Claas Polska
Obiekt: Centrum używanych maszyn rolniczych Claas Polska
Stadium: PP
Opis instalacji
: Instalacje sanitarne: kanalizacja zewnętrzna, kanalizacja deszczowa i sanitarna, instalacja wodociągowa, hydrantów p.poż., grzewcza, wentylacji, wewnętrzna gazu.
Instalacje technologiczne: kanalizacji technologicznej, sprężonego powietrza.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Hala odlewni
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Wewnętrzna
instalacja gazowa.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Tunel chłodzący w Hali nr 1 Z3 VWP
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje technologiczne: wody chłodzącej, sprężonego powietrza, wentylacyjna.
Fabryka Teleplan w Bydgoszczy
Obiekt: Fabryka Teleplan w Bydgoszczy
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja technologiczna wody lodowej.
Savitor Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład produkcyjny Savitor w Gnieźnie
Stadium: I
Opis instalacji: Inwentaryzacja instalacji ogrzewania na terenie zakładu produkcyjnego.
Lentex S.A. w Lublińcu
Obiekt: Hala produkcyjno – magazynowa na terenie fabryki Lentex S. A. w Lublińcu
Stadium: PB
Opis instalacji: Charakterystyka energetyczna budynku. Instalacje: wodociągowa, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i technologicznej, hydrantowej p.poż, wody chłodzącej i technologicznej, sprężonego powietrza, ogrzewania, wentylacji, chłodniczej i wewnętrznej gazu.
Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach
Obiekt: COŚ w Koziegłowach
Stadium: PT
Opis instalacji: Układ utylizacji powietrza odorowego oraz instalacji suszenia osadów.
Panattoni Europe Sp. z o.o.
Obiekt: Hala produkcyjno – magazynowa z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi w Wysogotowie
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja chłodzenia powietrznego hali magazynowej.
FAMOT Pleszew S.A.
Obiekt: Budynek biurowy FAMOT Pleszew Sp. z o.o.
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja chłodzenia i wentylacji.
Koleje Mazowieckie
Obiekt: Myjnia Pociągów w Tłuszczu
Stadium: PW
Opis instalacji:
Urządzenie rozmrażająco-osuszające pociągów
Dif Sp. z o.o.
Obiekt: Hala produkcyjna Dif Sp. z o.o. w Poznaniu
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja wentylacyjna i chłodzenia pomieszczeń biurowych.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Hala nr 2 Z1 VWP stanowiska Bojlarzy
Stadium: PK
Opis instalacji: Instalacja wentylacyjna i sprężonego powietrza.
Rezydencja w Borówcu przy ul. Nad Potokiem
Obiekt: Dom jednorodzinny, powierzchnia: F=650m2
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjna, grzewcza i wentylacyjna.
Rezydencja w Borówcu przy ul. Nad Potokiem
Obiekt: Dom jednorodzinny
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja ogrzewania podłogowego powierzchnia: F=120m
2.
Rezydencja w Poznaniu przy ul. Cichej
Obiekt: Dom jednorodzinny, powierzchnia: F=460m2
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja sanitarne

 

Rezydencja w Puszczykowie
Obiekt: Dom jednorodzinny, powierzchnia: F=410m2
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodociągowa, ogrzewania podłogowego, grzewcza, wentylacyjna.

 

Rezydencja w Poznaniu
Obiekt: Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej w Poznaniu
Stadium: PB
Opis instalacji: Przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazu. Instalacje sanitarne wewnętrzne: grzewcza, wentylacyjna, solarna.
Rezydencja w Ryczywole
Obiekt: Dom jednorodzinny, powierzchnia: F=500m2
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodociągowa, ogrzewania podłogowego, grzewcza, wentylacyjna.
Rezydencja przy ul. Spacerowej w Poznaniu
Obiekt: Dom jednorodzinny
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja ogrzewania podłogowego powierzchnia: F=140m
2.
Dom w Lusowie
Obiekt: Dom jednorodzinny w Lusowie
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: zewnętrzne instalacje, wewnętrzne instalacje wod-kan, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, instalacja gazowa.
Rezydencja w Koziegłowach
Obiekt: Dom jednorodzinny
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja ogrzewania podłogowego F=240m
2.
Rezydencja przy ul. Szarotkowej w Poznaniu
Obiekt: Dom jednorodzinny, powierzchnia: F=240m2
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja ogrzewania podłogowego.
Rezydencja w Maniewie
Obiekt: Dom jednorodzinny
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacja gazowa.
Dom w Palędziu
Obiekt: Dom jednorodzinny w Palędziu w standardzie NF40
Stadium: PB
Opis instalacji: zewnętrzne instalacje, wewnętrzne instalacje wod-kan, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, instalacja gazowa
Krokus Sp. z o.o.
Obiekt: Budynek handlowy w Śremie
Stadium: PB
Opis instalacji: Charakterystyka energetyczna budynku Instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, grzewcza, chłodząca i wentylacyjna.
Dutch Trade Sp. z o.o.
Obiekt: Hala produkcyjna z częścią socjalno-biurową i łącznikiem Dutch Trade Sp. z o.o. w Psarskim
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, grzewcza, wentylacyjna i gazowa.
Instytut Salamandra przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu
Obiekt: Instytut Salamandra kosmetyka, kosmetologia i odnowa biologiczna
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: kanalizacja deszczowa, sanitarna, wody ciepłej i cyrkulacji, wody zimnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjna i chłodząca.
Klasztor w Bąblinie
Obiekt: Klasztor w Bąblinie
Stadium: A
Opis instalacji: Analiza zaopatrzenia w wodę instalacji hydrantów zewnętrznych.
Areszt Śledczy w Śremie
Obiekt: Areszt Śledczy w Śremie
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja wentylacyjna.
Zespół szkół w Ludomach
Obiekt: Zespół szkół w Ludomach
Stadium: PB
Opis instalacji: Audyt energetyczny. Termomodernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji.
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym w Śremie
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym
Stadium: PBW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wod-kan, gazowa, wentylacyjna, grzewcza.
Le Drive dla Intermarche
Obiekt: Le Drive dla Intermarche w Świdnicy
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacja kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz ogrzewania
Hotel Kolumna Park Dobroń
Obiekt: Obiekt hotelowy w Dobroniu
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne
: wod-kan, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji.
Areszt śledczy w Poznaniu
Obiekt: Budowa hali produkcyjno-montażowej na terenie aresztu śledczego
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne
: wod – kan, grzewcze, wentylacyjne, technologia kotłowni.
Sklep Intermarche w Wrocławiu
Obiekt: Obiekt handlowo – usługowy Intermarche we Wrocławiu
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wod-kan zewnętrzne, p.poż, wod-kan wewnętrzne, c.o., wentylacja i chłodzenie.
Poradnia lekarska przy ul. Katowickiej w Poznaniu
Obiekt: Poradnia lekarska przy ul. Katowickiej w Poznaniu
Stadium: PK
Opis instalacji: Instalacja wentylacji mechanicznej.
EWPA Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
Obiekt: Budynek biurowy
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje
sanitarne:
wod -kan, c.o., wentylacja i chłodzenie.
Budynek zamieszkania zbiorowego przy ul. Serafitek w Poznaniu
Obiekt: Budynek zamieszkania zbiorowego
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne w budynku i garażu podziemnym.
Budynek biurowy przy ul. Warszawskiej w Poznaniu
Obiekt: Budynek biurowy przy ul. Warszawskiej w Poznaniu
Stadium: PPW
Opis instalacji: Układ podnoszenia ciśnienia na instalacji hydrantowej wewnętrznej
Winiarnia Barrio w Poznaniu
Obiekt: Lokal gastronomiczno-handlowy w Poznaniu
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja wentylacji mechanicznej.
Strefa Sportu RED FITNESS w Swarzędzu
Obiekt: Pomieszczenia biurowe RED FITNESS Swarzędz
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja wentylacji mechanicznej.
Budynek biurowo-socjalny w Śremie
Obiekt: Budynek biurowo-socjalny
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wod-kan, wentylacyjna, grzewczo – chłodząca.
Hala widowiskowo - sportowa w Ryczywole
Obiekt: Hala widowiskowo – sportowa w Ryczywole
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wody użytkowej i hydrantowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, kotłowni na paliwo stałe oraz wentylacji.
Kompleks budynków mieszkaniowo - usługowych przy ul. Św. Marcin w Poznaniu
Obiekt: Kotłownia dla kompleksu budynków mieszkaniowo-usługowych
Stadium: PT, PK
Opis instalacji: Przebudowa i dostosowanie instalacji gazowej kotłowni do obowiązujących przepisów, wymiana kotła gazowego.
Business Garden Wrocław
Obiekt: Obiekt biurowy Business Garden we Wrocławiu
Stadium: PW
Opis instalacji: Maszynownia wody lodowej.
Pawilon wystawowy i sala widowiskowa w Śremie
Obiekt: Rozbudowa budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową w Śremie.
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, ogrzewania, chłodzenia, wentylacji.
Świetlica Wiejska wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Lipa
Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Lipa.
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: kanalizacji, wodociągowa, grzewczo – chłodzące, wentylacji, ogrzewania.
2014
ZWC Millano Sp. z o.o.
Obiekt: Hala produkcyjna ZWC Millano w Wysogotowie
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wewnętrzna instalacja gazowa.
Instalacje technologiczne: instalacja oleju termicznego.
Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków dla m. Kościan
Stadium: OT
Opis instalacji: Opinia techniczna na temat instalacji wentylacji w pomieszczeniach laboratoryjnych.
THULE Trailers Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład produkcyjny THULE GROUP w Wieleniu
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wewnętrzna instalacja gazowa.
Żywiec Zdrój S.A. Cięcina
Obiekt: Zakład produkcyjny Żywiec Zdrój w Mirosławcu
Stadium: PW
Opis instalacji: Modernizacja instalacji ogrzewania – węzeł cieplny.
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
Obiekt: Budynek biurowy Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu
Stadium: PK
Opis instalacji: Koncepcja instalacji klimatyzacyjnej w czterech wariantach
Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków
Obiekt: Suszarnia kontenerowa
Stadium: PB
Opis instalacji: Koncepcja systemu inertyzacji zbiornika magazynowego osadu suchego.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Lakiernia w Zakładzie Volkswagen
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja wentylacji mechanicznej.
ZWC Millano Sp. z o.o.
Obiekt: Hala produkcyjna ZWC Millano w Wysogotowie
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjne, separacja tłuszczów.
Centrum Stomatologii w Poznaniu
Obiekt: Pomieszczenia dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjna, gazowa, chłodzenia.
Instalacje gazów medycznych.
Fitness24
Obiekt: Fitness24 w Galerii Dębiec w Poznaniu
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjna, przeciwpożarowa, grzewczo –chłodnicza i wentylacji mechanicznej.
B-G Sp. z o.o.
Obiekt: Budynek produkcyjno – magazynowy firmy B-G Sp. Z o. o.
Stadium: PW
Opis: Instalacje sanitarne: grzewcza i wentylacji mechanicznej.
ZWC Millano Sp. z o.o.
Obiekt: Budynek socjalno – biurowy w  Wysogotowie
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjne, grzewcza,  wentylacyjna i chłodnicza.
THULE Trailers Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład produkcyjny THULE GROUP w Wieleniu
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wewnętrzna instalacja grzewcza i gazowa.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład 1 VWP – Przebudowa budynku
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjne, grzewczo – chłodząca, wentylacyjna.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Hala nr 2 – Odlewnia Z2 VWP
Stadium: PPW
Opis instalacji: Dokumentacja powykonawcza instalacji mieszaniny wodoru i azotu.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Tunel chłodzący w hali nr 1 Zakładzie 3 VWP
Stadium: PK, PB, PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wentylacyjna Instalacje technologiczne: wody chłodzącej i sprężonego powietrza.
MORI SEIKI, FAMOT Pleszew S.A.
Obiekt: Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Pleszewie
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: przeciwpożarowa, wodno –kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, grzewcza, wentylacyjna i chłodzenie.
Instalacje technologiczne: sprężone powietrze.
ZWC Millano Sp. z o.o.
Obiekt: Hala produkcyjna ZWC Millano w Wysogotowie
Stadium: PK
Opis instalacji: Instalacja przeciwpożarowa.
Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Sprężarkownia sprężonego powietrza
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje technologiczne: pary wodnej i sprężonego powietrza.
Sklep Intermarche w Chojnie
Obiekt: Obiekt handlowo – usługowy Intermarche w Chojnie
Stadium: PW, PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjne zewnętrzne, przeciwpożarowe, wodno – kanalizacyjne wewnętrzne, grzewcza, wentylacyjna i chłodnicza.
Sklep KiK
Obiekt: Sklep KiK w Galerii Dębiec w Poznaniu
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjna, i wentylacji mechanicznej.
Rezydencja w Lusowie
Obiekt: Dom jednorodzinny, powierzchnia: F=450m2
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: gazowa, wodno – kanalizacyjna, grzewcza i wentylacyjna.
Biowatt S.A.
Obiekt: Suszarnia kontenerowa
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne:  instalacja grzewcza. Instalacje technologiczne: instalacja pofermentu oraz sprężonego powietrza.
Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka w Swarzędzu
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne i grzewcza i wentylacyjna.
Retail Park Bolesławiec
Obiekt: Galeria handlowa w Bolesławcu
Stadium: PK, PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjna, tryskaczowa, wentylacja, grzewcza i chłodnicza.
Sklep Intermarche w Lipnie
Obiekt: Obiekt handlowo – usługowy Intermarche w Lipnie
Stadium: PW, PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjne zewnętrzne, przeciwpożarowe, wodno – kanalizacyjne wewnętrzne, grzewcza, wentylacyjna i chłodnicza.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Obiekt: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza I Komendy powiatowej PSP w Obornikach
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: grzewcza, chłodnicza i wentylacyjna.
Sklep NETTO w Kłodawie
Obiekt: Obiekt handlowo – usługowy Netto w Kłodawie
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjne zewnętrzne, przeciwpożarowe, wodno – kanalizacyjne wewnętrzne, grzewcza, wentylacyjna i chłodnicza.
Stacja paliw ITM w Poznaniu
Obiekt: Stacja paliw ITM przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjne, grzewcza i chłodnicza.
Klinika medyczna w Olsztynie
Obiekt: Zespół mieszkalno – handlowo – usługowy z kliniką medyczną w Olsztynie.
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjne, przeciwpożarowa, grzewcza, wody lodowej, wentylacyjna. Instalacje gazów medycznych.
Galeria Dębiec w Poznaniu
Obiekt: Galeria Dębiec w Poznaniu
Stadium: OT
Opis: Opinia techniczna i  akceptacje projektów wykonawczych.
Biuro i rezydencja w Kiszkowie
Obiekt: Biuro oraz dom jednorodzinny, powierzchnia: F=750m2
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjna, gazowa, grzewcza z pompą ciepła i wentylacyjna.
2013
KDC „Pomorzanka” Sp. z o.o.
Obiekt: Magazyn produktów spożywczych z budynkiem biurowo-socjalnym
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne
Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Sprężarkownia sprężonego powietrza dla transportu sadzy
Stadium: PK
Opis instalacji: Modernizacja instalacji sprężonego powietrza dla transportu sadzy w sprężarkowni
ZWC Millano Sp. z o.o.
Obiekt: Budynek magazynowy PROLONGIS,
Sady k/Poznania
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje chłodzenia powietrznego
ZWC Millano Sp. z o.o.
Obiekt: Hala produkcyjna
ul. Olszynowa 15, Wysogotowo k/ Poznania
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje wentylacji mechanicznej i chłodzenia
Okéchamp Sp. z o.o.
Obiekt: Fabryka pieczarek, Borucino, gm. Okonek
Stadium: PW
Opis instalacji: Technologia Maszynowni wody lodowej.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Pomieszczenia biurowe Volkswagen Poznań
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne
PWiK w Obornikach Sp. z o.o.
Obiekt: Pływalnia w Obrnikach Wlkp.
I Etap:
Stadium: Inwentaryzacja
Opis instalacji: Instalacje grzewcze i wentylacyjne na potrzeby audytu energetycznego.
Audyt energetyczny

II Etap:
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku i na terenie działki.
Instalacja grzewcza, wentylacyjna, źródła ciepła z układem kogeneracji oraz pompami ciepła, instalacja gazowa.

III Etap:
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Rozbudowa pływalni o nowe formy rekreacji. Instalacje sanitarne.

Pałac w Śliwnikach
Obiekt: Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Śliwnikach wraz z dobudową basenu i garaży
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje wodno-kanalizacyjne.
Rezydencja w Gortatowie
Obiekt: Dom jednorodzinny, powierzchnia: F=330m2
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne: wodna, ogrzewania podłogowego i wentylacyjna.
Szkoła Podstawowa w Poznaniu
Obiekt: Szkoła Podstawowa przy ul. Brzeskiej w Poznaniu
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Charakterystyka energetyczna, instalacje sanitarne.
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”
Obiekt: Budynek ZAS, łącznik i budynek nadszybia na terenie szybu R VII
Dz. nr 319/10, obręb Tarnówek
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacja wentylacyjna pomieszczeń mycia lamp w lampowni
Hempel Manufacturing (Poland) Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład produkcyjny Hempel w Niepruszewie
Stadium: PB
Opis instalacji: Wewnętrzna instalacja gazowa na potrzeby zasilania urządzenia technologicznego dopalania
MORI SEIKI, FAMOT Pleszew S.A.
Obiekt: Hala Hartowni
Stadium: PW
Opis instalacji: Adaptacja budynku Hali Hartowni na Halę Szlifierni.
Instalacje ogrzewania, chłodzenia i wentylacji mechanicznej.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Hala nr 2 Z3 VWP
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Przebudowa istniejących pomieszczeń produkcyjnych na Laboratorium Pomiarowe. Instalacje Sanitarne.
MORI SEIKI, FAMOT Pleszew S.A.
Obiekt: Budynek biurowca – przebudowa
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje wentylacji mechanicznej i chłodzenia.
Salon samochodowy Ferrari w Poznaniu
C.H. Stare Koszary, ul. Wojskowa 4, 60-795 Poznań
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne.
JN-SERWIS Sp. z o.o. S.K.A.
Obiekt: Zespół budynków handlowo-usługowych w Skierniewicach
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje kanalizacji deszczowej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Obiekt: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
PKN Orlen S.A.
Obiekt: Stacja paliw PKN Orlen nr 4
Dz. nr 461, 462, obręb Zblewo 0016
Stadium: PW
Opis instalacji: Technologia paliwowa
Lakiernia Samochodowa Artur Sroka
Obiekt: Lakiernia Samochodowa Jasin k/ Swarzędza
Stadium: PB
Opis instalacji: Kotłownia olejowa, technologia źródła ciepła
Spółdzielnia Mleczarska
Obiekt: Budynek Administracyjny
Stadium: PK
Opis instalacji: Instalacja klimatyzacji
Thule Group Sp. z o.o.
Obiekt: Zakład produkcyjny Thule Group
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje technologii trzech kotłowni olejowych
ZWC Millano Sp. z o.o.
Obiekt: Hala produkcyjna
Ul. Olszynowa 15, Wysogotowo k/ Poznania
Stadium: PW
Opis instalacji: Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Hala nr 5 Z1 VWP
Stadium: PK, PB, PW
Opis instalacji: Wydzielenie pomieszczeń biurowych – instalacje sanitarne
MORI SEIKI, FAMOT Pleszew S.A.
Obiekt: Budynek biurowy
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja chłodzenia i wentylacji pomieszczeń biurowych
Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Budynek przesypowni sadzy
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja sprężonego powietrza.
Bricomarche w Inowrocławiu
Obiekt: Rozbudowa pawilonu handlowego w Inowrocławiu
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne zewnętrzne, kanalizacja deszczowa, odwodnienie dachu, hydranty wewnętrzne, instalacja grzewczo – wentylacyjna, wewnętrzna gazu.
Ogród zimowy w Tucznie k/ Poznania
Obiekt: Ogród zimowy przy rezydencji w Tucznie
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacja grzewcza i wentylacyjna.
2012
Boltex Spółka Jawna Jerzy Ewa Tomasz Bolewscy
Obiekt: Budynek Handlowo – Usługowy
Dz. nr 83/31, Krosno, gm. Mosina
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne na terenie działki oraz w budynku.
Powierzchnia: F=2400m2
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”
Obiekt: Budynek ZAS, łącznik i budynek nadszybia na terenie szybu R VII
Dz. nr 319/10, obręb Tarnówek
Stadium: PB
Opis instalacji: Przebudowa i rozbudowa w zakresie dostosowania do wymagań przepisów przeciwpożarowych.
Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Obiekt: Budynek przesypowni sadzy Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje technologiczne. Modernizacja instalacji sprężonego powietrza dla transportu sadzy.
Aquanet S.A.
Obiekt: Stacja Termicznego suszenia osadu obiekt nr 94
ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje technologiczne. Budowa wyrzutni powietrza z biofiltra suszarni osadów.
PKN Orlen S.A.
Obiekt: Stacja paliw PKN Orlen nr 177
Dz. nr 208,221, obręb Tczew 10
Stadium: PW
Opis instalacji: Technologia paliwowa,
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej
Obiekt: Kościół Parafialny
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacja Gazowa, Instalacja ogrzewania powietrznego
RED Fitness Anna Machura
Obiekt: Strefa sportu Red Fitness Swarzędz
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacja Wentylacji z chłodzeniem
Aquanet S.A., Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków
Obiekt: Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków – hala krat
Stadium: PT
Opis instalacji: Instalacja modernizacji układu wentylacji.
Sklep Intermarche, Hortensja Sp. z o.o.
Obiekt: Sklep branży spożywczej Intermarche na terenie centrum handlowego
ETC w Swarzędzu
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne
PASO-DOBLE
Obiekt: Hala magazynowa z budynkiem biurowo-socjalnym
Stadium: PB
Opis instalacji: Instalacje sanitarne
KSH Invest Sp. z o.o.
Obiekt: Budynek Usługowo – Handlowy Galeria Krotoszyńska
Ul. Floriańska – Słodowa, 63-700 Krotoszyn
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacje Sanitarne
Pałac w Śliwnikach
Obiekt: Rewaloryzacja i adaptacja Pałacu w Śliwnikach wraz z dobudową basenu i garaży
Stadium: PB, PW
Opis instalacji: Instalacja gazowa, technologia źródła ciepła, instalacja wentylacyjna
Pałac w Targowej Górce
Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny w Targowej Górce
Stadium: PW
Opis instalacji: Instalacje sanitarne
Powierzchnia: F=2800m2

Nasi Klienci

NASZĄ PASJĄ JEST OGRANICZANIE ZUŻYCIA ENERGII
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Nasz zespół

 • Ireneusz Kordusiak
  Ireneusz KordusiakProjektant / Właściciel
 • Jakub Banaszak
  Jakub BanaszakProjektant / Właściciel
 • Natalia Bobińska
  Natalia BobińskaProjektant
 • Joanna Ejsmont
  Joanna EjsmontProjektant
 • Anna Lassa
  Anna LassaProjektant
 • Aron Adamczak
  Aron AdamczakAsystent projektanta
 • Małgorzata Rzeszuto
  Małgorzata RzeszutoProjektant
 • Tomasz Kruczkowski
  Tomasz KruczkowskiProjektant
 • Ewa Tabaka
  Ewa TabakaAsystent projektanta
  • Anna Jakubowska
   Anna JakubowskaAsystent projektanta

   Poszukujemy projektantów do pracy!

   SIEDZIBA SPÓŁKI
   FRAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

   ul. Boczna 12
   64-000 Kościan
   NIP: 698-183-52-26

   PRACOWNIA PROJEKTOWA

    ul. Piękna 28/2
   60-591 Poznań
   tel. +48 533 089 404

   Zapraszamy do kontaktu

   Szybki kontakt

   Zapraszamy do kontaktu z nami

   Facebook